Fag, forskning og utviklingsarbeid

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk – TSB er hjemlet som både pasient- og pårørende-rettighet i den såkalte Rusreformen fra 2004 (Ot.prp. 54 (2002-2003)). TSB innebærer at behandlingen skal bygge på tre faglige tradisjoner; Den medisinske, den psykologiske og den sosialfaglige. Dette betyr at pasientene vil møte et tverrfaglig team, og få en bred utredning og et bredt knippe av behandlingstiltak fra ulike terapeuter med ulike kvalifikasjoner.

Ingen lever sine liv i spesialisthelsetjenesten, men alle bor i en kommune og i et lokalmiljø.

I tillegg vil pasienten og hennes pårørende alltid møte behandlere som forstår nødvendigheten av at vi som spesialisthelsetjeneste må kunne samarbeide med pasientens lokale hjelpetjenester. Først og fremst fastlegen som vanligvis er henvisende instans, og kanskje også helsestasjon, NAV, barneverntjeneste, bedriftshelsetjeneste, og andre relevante tjenester i pasientens lokalmiljø.

Pårørende

Å leve sammen med en person med rusavhengighet kan være krevende både for barn, ungdom og voksne. Ofte får den rusavhengige mye oppmerksomhet og tilbud om hjelp, mens de pårørendes behov kanskje blir stilt i skyggen av den oppmerksomhet som pasienten får. Fokuset på de pårørendes behov har økt i den senere tid, men fortsatt har vi nok en lang vei å gå…

Denne filmen viser hvordan de pårørende kan oppfatte den hjelpen de får.

Voksne pårørende får tilbud om å delta i behandlingen om pasienten ønsker dette. De pårørende kan også få egne pårørende-kurs i regi av Lade behandlingssenter, eller bli henvist til en selvhjelpsgruppe.

Behold dine roser
dekk av bordet
i stedet

behold dine roser
lyv litt mindre
i stedet

behold dine roser
hør hva jeg sier
i stedet

elsk meg mindre
tro på meg mer

Behold dine roser!

(Fra Mãrta Tikkanen – Århundrets kjærlighetssaga)

Barn som pårørende er en egen gruppe som har helt spesielle rettigheter. Vi har i alt 10 barneansvarlige ved LBS som skal være med på å sikre barnas situasjon når mor eller far er i et behandlingsforløp. Noen barn er innlagt sammen med sine foreldre på vår familieavdeling, mens andre får tilbud om å være med i enkelte samtaler. Noen barn får også tilbud om å gå i en egen barnegruppe i samarbeid med Barnas stasjon i Trondheim.

Fysisk og psykisk helse – sosiale utfordringer

Ved Blå Kors Lade behandlingssenter (LBS) samarbeider vi ofte med somatiske sykehusavdelinger og de distrikts-psykiatriske sentrene både om helsemessige utfordringer som dukker opp under selve behandlingsforløpet, men også når det trengs videre-henvisning til somatiske avdelinger eller distrikts-psykiatriske avdelinger (DPS). Det er viktig at pasienten får oppfølging av sitt lokalsykehus enten det er fysiske eller psykiske plager som kan henge sammen med en avhengighetslidelse.

Mangel på egen bolig eller økonomiske vansker

Mange pasienter får problemer med å beholde egen bolig eller de trenger å skifte bolig i løpet av behandlingen. Kontakt med NAV og andre hjelpeinstanser er avgjørende for at et behandlingsopplegg skal fungere best mulig. Ofte må pasienten få hjelp og støtte til å arbeide med disse utfordringene både under og etter behandlingen.

Brukerutvalget og erfaringskonsulent

Ved Blå Kors Lade Behandlingssenter har vi i mange år hatt et nært samarbeid med brukerorganisasjonene på rusfeltet; AA, AL-anon, AN (anonyme narkomane), Power og en rekke andre deltar i vårt brukerråd som treffes seks ganger i året.

Vi har også ansatt vår egen erfaringskonsulent som er Perka Skogseth som selv har brukererfaring og som nå arbeider halv tid ved LBS og deltar i behandlingen i flere avdelinger.

Forskningsprosjekter ved Lade Behandlingssenter

Oksytosin-prosjektet

Oksytocin, også kjent som «velværehormonet», er et neurohormon som hjernen skiller ut når vi slapper av og koser oss. En pilotstudie i USA fant at oksytocin nesespray reduserte alkohol-abstinens, og dermed behovet for behandling med benzodiazepiner til pasienter under avrusning. Hensikten med vår studie var å se om oksytocin kan redusere alkoholabstinens, for å kunne begrense bruk av vanedannende legemidler i rusbehandling.

Studien inkluderte av 40 pasienter i løpet av høsten 2016 – høsten 2017. I alt 20 av pasientene fikk oksytocin nesespray, mens 20 pasienter fikk placebonesespray. Både pasienter og personale var uvitende hvem som fikk hva. Studien har blant annet vunnet en pris i kategorien: «Late-breaking abstract» ved American Society of Addiction Medicine (ASAM) konferansen i New Orleans 2017. Studien har blitt godt mottatt av pasienter, personale og andre i fagmiljøet. Akkurat nå gjør vi statistiske analyser av innsamlet data for å skrive artikler som skal publiseres i vitenskapelige tidsskrift, som et ledd i en PhD-oppgave.

Hvordan går det med pasientene?

Klinikkavdelingen ved Blå Kors Lade Behandlingssenter er med i en pågående multisenterstudie hvor fem klinikker i Midt-Norge deltar. Forskningsprosjektet, som ledes av Helle Wessel Andersson ved Korus Midt-Norge, er støttet av NTNU/St.Olavs og Helse Møre og Romsdal. Det overordnede målet med studien er økt kunnskap om utfall av rusbehandling og faktorer som har betydning for behandlingsresultat. Undersøkelsen har et særlig fokus på sammenhengen mellom faktorer knyttet til behandlingsprosess og behandlingsutfall. Undersøkelsen har følgende delmål:

  • Identifisere risikofaktorer for behandlingsavbrudd.
  • Identifisere risikofaktorer for tilbakefall.
  • Studere sammenhengen mellom pasientopplevd behandlingskvalitet og behandlingsutfall

Pasientene som deltar svarer på spørreskjema ved behandlingsoppstart, like før utskrivelse, 3 mnd etter utskrivelse og 1 år etter utskrivelse. Studien er unik, både fordi den følger et betydelig antall pasienter over tid, men også fordi den fokuserer på forhold ved behandlingstilbudene og ikke bare forhold ved pasientene som virker inn på resultatet av vår felles innsats.