Arbeidsliv og avhengighet

Har du ansatte med høyt sykefravær og ineffektive arbeidsdager?
Spør du hva det handler om?
Dere har ingen med rusproblemer hos dere, sier du?

 

Fravær og ineffektivitet på grunn av alkoholbruk koster arbeidslivet minst 1,1 milliard kroner pr. år


«En virksomhet vil ha mange former for kostnader ved ansattes bruk av rusmidler. En stor kostnad er knyttet til fravær og lavere effektivitet, som både omfatter plager «dagen derpå» som i prinsipp kan gjelde alle ansatte, dvs. kortvarige hendelser, og vedvarende lavere effektivitet og høyere fravær ved et etablert problematisk bruk. En virksomhet som har ansatte med et problematisk bruk vil også ha kostnader knyttet til oppfølging og/eller en eventuell oppsigelse. Videre vil man ha kostnader i form av mulig negativ påvirkning av arbeidsmiljøet, grunnet irritasjon, merarbeid og bekymring blant kollegaer og ledelse. I tillegg innebærer det økt risiko knyttet til sikkerhet og virksomhetens omdømme. I våre kostnadsberegninger inngår fravær, ineffektivitet, oppfølgingstiltak og oppsigelser»
(E.Bjøru, K. Ibenholt J. Steen;2018).

 Arbeidslivet i stadig endring:

Alkohol

Vi tilbringer stadig mer tid sammen kolleger i arbeidsrelaterte situasjoner utenom ordinær arbeidstid. Arbeidskolleger ses i mange tilfeller oftere enn familien gjør, og kan oppfatte forandringer og dårlige dager hos hverandre. Alkohol inngår ofte som en naturlig del av vår omgang med kolleger, og arbeidsgiver kan være den som tilrettelegger; disse situasjonene omtaler vi som gråsoner.

Retningslinjer og holdningsarbeid er viktig i forbindelse med gråsoner. De kan senke terskelen for å ta opp vanskelige tema, og gi rom for å bry seg. En liten peptalk kan bidra til å snu en uheldig utvikling, eller fange opp dem som trenger hjelp. Bevisstgjøring omkring tema alkohol kan gi flere positive opplevelser for alle uansett hvordan man forholder seg til det; ved eget forbruk, for avholdende, de som har et problematisk forhold til det, og ikke minst for pårørende.

Illegale rusmidler

Synes du det er greit at arbeidstakere bryter loven?

Utfordringer med illegale rusmidler er økende. Avkriminaliseringsdebatten omkring hasj omtales misvisende som legalisering, og et økende antall av Trondheims befolkning røyker cannabis åpenlyst. Arbeidstakere henter også engangssprøyter! Hvor godt kjent er dette feltet for arbeidslivet?

Spill

Spillavhengighet, hva handler det om? Å sette seg i en vanskelig og tilsynelatende uløselig situasjon, er skamfullt og nådeløst for den som sliter. En uskyldig flukt fra hverdagen, kan ende opp som et mareritt for den det rammer, og påføre livsvarige følger for en selv og sine nærmeste! Spill legger mange liv i grus, både psykisk og økonomisk. Hvordan kan arbeidsplassen være en arena for forebygging og bistand?

 

Målet vårt er å ivareta mennesker i arbeidslivet som har utviklet et problem for å finne ut hva det handler om. Vi ønsker å nå både ledere, kolleger, og ikke minst pårørende som trenger veiledning og støtte. Virkemiddelet er å øke kompetansen på spill- og rusavhengighet i arbeidslivet, skape åpenhet, og fjerne tabuet.

Vi tilbyr:

  • Kurs, veiledning og rådgivning tilpasset den enkelte bedrifts behov.
  • Frokostseminar hver måned om ulike temaer knyttet til arbeidsliv og avhengighet
  • Veiledning til arbeidsgiver om behandlingstilbud for ansatte.
  • Veiledning og behandling til pårørende som er berørt av andres avhengighet
  • Poliklinisk behandling

 

Trykk her for å se oversikt over de neste frokostseminarene og hva de handler om

 

Tilbudet til arbeidslivet er tilknyttet poliklinikken ved Lade Behandlingssenter, som består av et tverrfaglig team med lege, psykologer og behandlere med ulike grunn- og videreutdanninger innen helse og sosialfag . Målet er å øke arbeidslivets kompetanse på rus og spillproblematikk.

 

Vi har lang erfaring med å hjelpe mennesker som sliter med rus- eller spillavhengighet i arbeidslivet. Fra 2009 til 2018 var dette et tilbud som ble finansiert gjennom øremerkede midler fra det offentlige, og inngikk som en del av avtalen med Helse Midt-Norge. Etter en kort periode med behandlingstilbud gjennom private ordninger, går vi fra nyttår 2020 igjen tilbake til en offentlig ordning, der alle får mulighet til oppfølging fra oss.

Kontakt

Marit Kjeldstad, 477 91 062

Rådgiver og poliklinisk behandler