Forskning om oksytocin nesespray

Utprøving av Oksytocin nesespray på Avrusingsavdelingen

Artikkel om utprøving av oksytocin nesespray på Avrusingsavdelingen, Blå Kors Lade Behandlingssenter, publisert i tidsskriftet Drug and Alcohol Dependence.

Som en del av doktorgradsprosjektet som Dr. Katrine Melby driver på Avrusingsavdelingen ved Lade Behandlingssenter har hun fått publisert en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Drug and Alcohol Dependence.

Her presenteres noen av resultatene fra utprøvingen av behandling med oksytocin nesespray som ledd i abstinensbehandlingen av alkoholavhengige. Oksytocin er et medikament som er kjent for å ha en angstdempende effekt. I en tidligere pilotstudie har man sett at dette stoffet kan redusere abstinenssymptomene ved alkoholavrusing.

Målet med prosjektet har vært å undersøke om nesesprayen gjør at pasientene opplever mindre abstinenssymptomer, og dermed kan redusere bruken av benzodiazepiner under avrusning og abstinensbehandling.

Til sammen har 40 pasienter har deltatt i studien. De ble tilfeldig fordelt på to grupper; en gruppe som fikk oksytocin nesespray og en gruppe som fikk placebo nesespray. Første del av studien ble gjennomført av forskningssykepleiere og øvrig personale ved Avrusingsavdelingen, og varte i 3 dager.

I denne studien fant man ikke noen signifikante forskjeller i bruk av benzodiazepiner eller opplevde abstinenssymptomer mellom de pasientene som fikk oksytocin og kontrollgruppen. Funnene i denne studien skiller seg derfor fra den tidligere pilotundersøkelsen. Det er forsket lite på oksytocin i bruk i behandling ved ruslidelser, og det er fremdeles behov for videre forskning for å avklare hvilken effekt oksytocin kan ha for pasienter med alkoholavhengighet, og andre typer ruslidelser.

Hele artikkelen finner du her

Presentasjon: Nesespray mot abstinens

Nesespray mot abstinens!

Blå Kors Lade Behandlingssenter (LBS) har sammen med forskergruppen «The Addiction Research Group in Trondheim» (TARGiT) etablert et forskningssamarbeid som har resultert i to kliniske legemiddelutprøvinger og to doktorgradsarbeider, samt to andre pågående studier basert på pasienter som har vært innlagt ved LBS. Formålet med forskningsprosjektene er å finne en tryggere og mer effektiv behandling mot alkoholabstinens og benzodiazepinabstinens.

Oxytocin og alkoholabstinens

Studien på pasienter med alkoholabstinens ble gjennomført med 40 studiedeltakere i 2016 – 2017, og forskningen blir utført av lege Katrine Melby i samarbeid med ansatte forskningssykepleiere ved avrusnings-avdelingen. Pasientene får utdelt en nesespray som inneholder virkestoffet Oxytocin som kan lindre abstinenssymptomer. Noen av pasientene får en spray uten dette virkestoffet (placebo), og så sammenlignes de to gruppene når det gjelder abstinensreaksjoner, både etter tre dager og 30 dager.

Oxytocin og benzodiazepin-abstinens

En tilsvarende studie med bruk av det samme virkestoffet overfor pasienter som bruker benzodiazepinabstinens planlegges å starte i januar 2019 og forskeren i dette prosjektet er lege Hanna Gunnestad. Pasienter som ønsker å delta i studien kan være både polikliniske og inneliggende pasienter ved LBS, som selv ønsker å trappe ned eller slutte med bruk av disse medisinene.

Presentasjon av studie (PDF)